ANISTAP’API SECRET HISTORY ™ – The Wild West

Iisimimianist oh’kapi   sa’aomitamii’tohtsi akiitsinikataa aniiksi itaapais’siiksi

Kiyahk’ohtsmataya kitaiyoh’tsiipa oksisaanowa?

Aastii iitsiniksiiti stikisti akaisakiitsiipia. Akootoom skataniip isskoohtsi Kianiiksi iiyakowaiksi ki saomitsitapiiksi. Maa aissapi aahokamotsiniiwa niitaapi. Akaitapiiwa ooh’tsaakohpiawa. Aamahka Iisimianistoh’kapi, SECRET HISTORY ™ – THE WILD WEST.

Aasstii anao’kootakohsini ai’saiksitooyisti. Akiitsinikasii iiyakoowaiksi. Akokamaitsiniki Omah’kitapiiksi ki ootsinisoh koyimiksi. Aakaistamatstohkatoomia akaisinak’sisti Ki akoht’sapoya oopaitapisinowa.

The TricksterJULIAN BLACK ANTELOPE aakamiwa Napi. Napiwa Kitakapaistamat’tsoka aastii iitsiniksiisti Stikists, aaksokaipi aaki’tsipisaat, skaasi.

Iitkat’tsapsi Napi, Ki iikat’tsipistsitapi ki Iikais’statsiitsinikiatoow – Iisimianistohkapi Sa’aomitamiitohtsi SECRET HISTORY ™ – THE WILD WEST.

Matoomstoyi akokamotsiisini kataayawa amaa matsi’iki’staki (Tom Three Persons) taka Isstitsomootsaakatooma moh’kinstsis (Calgary Stampede) Nii’taap’ omahkakootsapsi otsitoma’iikohpa Nii’tsitapiiksi mahkohkaakistia Amaa Billy. Otayiikinaam, oo’tsiikimokai ootsit’saakiawas’ ohkompihpa Matapiiksi Makap’atosi kaat’ohska kootsapsi.

Kai, amaa Kyiyokosi (Jerry Potts) iikohtsakowa Oohtokisaisi kiotsinakiapotaksini.  Awaiyakitsipoyi. Niitsitapiisinii ki napi kowaisini, osaamskana Poosotokis, aispapowahkawa Kaatsi kamotamatoowa niisipi iipotskonaksistsi. Otsitsoomai aiponai’ikopotoyis’stoyimi. Ikamsoko matapistsi stomiwa ai’nayiit’ ohkapsi. Otsiitapiimiksi aisokawania iikayiistapsoyinak kooyima anahka poosootokisa.

Iiyakuwaiksi kitoh’tsimatawa, pookiiyooka ahkitsiniipa otsiitsini kasiksi

Rod Scout - Elder - Consultant

Rod Scout – Siksika

Awa’ahskaka ihkanaka’atsiiksi
Awaistamatskhatoma niitsiipowahsini ki Nii’tsitapaipi
Iiakai’inakiikowan
Piiksi’inakiikowan
Aisksinimatskohkatom is’skaatsimaani
Aowatoh’ kowiitapi

Aapohkitopisini, omih’kaan ki pas’skaani as’stai iikai taammiitsima

Iikototaamapiwa nipiitaama, nookoosiksi, nisookoosiksi, oki ahkitai’ah kiminai aasi’tapiiksi, ikotoaamapi mahkaiskinisa nii’tsipowahsin, kipaitapisinoon, ainiskai ahkiitainakiimia. “Iimakoh’sksiniika kipai’tapisinoona sootami’iiyi kakimaka kiah’kaistoosiipoowa ah’kitomaanis’staisi siksika isitapiisini”

Nitsipitaipooka nah’ahsiksi niitsiikakaistamatsookya. Nitsitoa matapikaitsinikookia kookoosi ao’otstoyisi. Ihtanistsi nahkitsa’oonowai sakiitsiipia. Kamitskimanika mokakiansinii niitakanistaya

“Kooh’ksipaitapisini piinonowai sakiitsiipa kohtohpi mokamootsipaitapiit, pininao matskohsiik ii’isoohtsika kitsinisoh koyimiksi aakohtsitsksinimia.”

Kerry Scott - Elder - Consultant

Kerry Scott – B.A., M.A. – Biography

Kerry Scott, sookitapi, ki ohkaii’skinimaa akaapisti, Piikunni iitookoyi, iitsipookawa spitzee 1952, iitsistawasi, Piikunni ki kainawaa. Na’tsi ooni ki ooksista ootsit saakyai taapii nak’itsiisi. Oostoyi ki ooskaiksi iitapiipotowaiya amii natoyapioyis’sksini maatohkaani Piikunni ki kainawa.

Otao’omhksisi its’skoto’isksinimatsa. Sikohkotoki omahkitais’skinimaatstohkaan iitoto’isksinimatsa 2002 iitoosapookaatoowa ootoh B.A., 2007 ootoh M.A.

Kerry ihtsinaki amii ootoh Master Thesis Siksikaitsitapiapi iskohtsika. Ihko’isksinima naa Kerry niitsitapiwa ootsitsiniksiis akaowa Maannistotsi’stapiitsini kiainhkai ihtsitstiiwa mahk sinaisa “Maanistoyiookstimaan” ( contemporary winter count)

Iikaistatsitsinikiwa Kerry, Ihtai’issitapiwa oohpipookai’oopi ayaitsinikiisa. Iikai’stakatsiiwa oopitaama Lynette kiohkoiyi Joseph aiyokaistamat ohkatoksi otaapotaksini oosinaksisti kii ootsitsinikisiisti. Iikohtaitsiihkaasiya oohkawa ootaoksistiitsiisi ihkanaitsitapiapi. Oostooyi kioopitaam nawahkanimiawa oohkoowa oohtaipaskahp. Kerry aitsinikatoowa maanistawa watsipohtoop siksikaitsitapiisini  kii oosinaaksini. Kerry nhkatapaotsimma aisinakiopii’ksi, okakianisti napikoowaiksi nii’tsitapiapi.

 

  • Native Advisor (2006). Buffalo Coat Productions Inc,: Bury My Heart At Wounded Knee
  • Native Advisor (2004-2005). Dreamworks (Stephen Spielberg) Television and Turner Network Television: Into the West-Wheel to the Stars.
  • Native Advisor (2004-2005) Dreamworks (Stephen Spielberg) Television and Turner Network Television: Manifest Destiny.
  • Native Advisor (2004=2005) Dreamworks (Stephen Spielberg) Television and Turner Network Television: Into the West- Dreams and Schemes.
  • Native Advisor (2002). Hallmark Entertainment: Dreamkeepers.