OH’KWISSKSINIIMAANA AA’KSII AI’TSINNIKAASIIKSI

NAPI – IKAKAINIHKASIMI

B: Matomitapi 

D: Sakiipaitapiwa

Ihpatsimi napi natoosi awaistamatsoki ahkanistipaitapiopi, ikatoosi Niitapat’tsapsi A’wawahkatooma isskoohtsi ki manaapi. Aokamoot’stoma nipaitapiisini kyunoonia ksahkoowa.

KYIYOKOSI – ANAOKSI PIKUNNI KOOWAN

B: 1840

D: 1896 July 14

Matayiikaipoyiiwa, ikaksiiwa, amikawa matooksi’stawasiwatsi akitsitsainowa kiimaitak’hkwimawa. Istikapoyi sapatooma niitsitapiisini kinapiapi iksikimathkoyima ota’atsahsi ooksissti. Iikohtsakowa otsiksskimaani, otoh’kwii’s kiaksini, otsikaistakaka iyinnakiiko’aiksi, ki otapiiksi, iisissapokatoma nii’ipi ihkitsikapotowa ipo’tohkomsskattsiisini oosaawa amii poos’otokis, kat’saawonowaiksawa. Ihpaistahtsi sokasimatomsiyi.

ONISTAHSII SOKASIM –  KAINAIKOWAN

B: 1815

D: 1873 December

Omahkaitapiwa nitap’isst’sksa toma ipo’tamiapikssattsiisini, ikohtsaakowa oosoo’sini Nii’taits’skaiksi ittsinnawasi, akitssawaisimi niitapokaki, iiksinnastonatapsiwa ayaisimisa Otapiisini nitaini’katsiyawa “miniksii” taka otsiikimoka amii aaksikoyi matai ksooka awaksopiksii ki apssi kiisstowaiksi.

MIIKIAISTO – KAINAIKOWAN

B: 1830

D: August 28 1900

Ihtotsitapiwa mamioyiiksii, iikohtsakowa otaksisitowapsatosini ipo’tohkomsskattsiisini. Otsiikimoka omahkokataiksi mahksowohkowiksi aisoosa. Iisaakaipihks stimma istsitksiisitsipii ipo’tohkomsskattsiistii,matonowai ksaawa.

PIHTOKAHANAPIWIYIN” –  SAHSISOKITAKIKOWA

B: 1842

D: July 4, 1886

Aiststiipiska sahsissokitaki kowan iitotsistawasiwa , asinawa otaa’atsahsi oonii ki ooksisti otsitsakiainaks’stsiipi Ohkotsinihkatsi iiniksi, iiksaakowa ohksipaitapihpa otsiniaisini. Iimoyophtatsi ihkanao’tsitapiiksi.

MISTAHI-MASKWA” ASINAIKOWAN

B: 1825

D: January 17 1888

Namitohpoksitapi, iisaakaipihktsima sikapiksini, iikohtsakowa otsinaisini, ki ootaisoowatahsini siksikaitsitapi ihkanaisksinowa. Otsiikimmoka paksikoyiksi otsitsakianaks’stsini, iikayisnooyiwa napikowaiksi otaakootohsa, ki manistaa’ koksitotakpia, atstani otsskahkomiwa ki maaisstaa’kokhkoyim aisiaa otapiisini.

LOUIS RIEL
Metis

B: October 22 1844

D: November 16 1885

Iistohkanaomahksima ohpapii’iksi, niistikopotoyitapiya. Otssksinimatsoka natoyapiikowapi, iikaiskaisaiyipominitsihta namitskaokaki, Otainiisi oona, aisoksipapaoka itsiistapanistaiksimstawa apistotoki otstsimahkaoka mahkitawatsipiahsi otsitapiimiksi saiyapikowaiksi. Matsistapisamowa, itokihskasiya, taka napikowaiski ikohkatoiss issistotoyiya saiyapiikowaiks.

PIIKUNIIKOWAN

B: Early 1850’s

D: Early 1920’s

Immaksi’ni otst,itsakiainikssipi, otsitotoka Peter Erasmus, naiyapiistawata. Otokamotsitapisini, otsskonatapsini, otsiiksaakoka ihkanaotapiiksi. Opaitapiisini sotamohkiitsi Otaipapokat’hsiiamii ksik’ksinokaomita, Iikaiyisinimaa anihka omahsatapsini (1885 North west rebellion).

BINI THE PROPHET – ATHABASKAN WETSUWET’EN

B: Early 1815

D: 1870

Iikohtsakowa otototamapsinni, osokinaksini, ki otaikaiyisapsini. Otsiikimoka spomitapiiksi. Iikai’isinimma napiomaitaksini otai’akit’tsissi. Oksimmohsatsissi Mahkitanniitsipohtosi Omaitaksinni, kyainnimai ihtsiistapaniitstiiwa napiomaitaksini, kii om’hka aawais’staksini ki niisitoyisstini amostiya kiipo’kaoks’stimanististi.

IKOSKINNI  ATSI’TSI SIKSIKAIKOWAN

B: 1822

D: 1846

Ikosskiniwa, Otaipokasaisi, iksi’iikasokapsia nii’tsitapiiksi, amaa saahkomaapi otsinh’kasimma atsi’tsi iitsitsitoma oniiniiwastsini itotsimma Ikosskinni, nii’ikopotowa nii’tsistoyimiwa itohkoyiikima nii’okskayi otakiiksi. Ikakao’owa osoosini, matono’wohkomatapistotoaii matono’womatapistotokaa’kaahtomaaniiksi naatsipiniisiikopotsi niitsistoyimi otoh’kapsi ihtohkans’skinowa otsitakitapiisi niisooyi.

KSIISTIKOMINA  – KAINAIKOWAN

B: 1843

D: 1895

Matso wapitapiwa Ksiistikomina otstiksinaakoka otsih’kowaimiksi, otsiikimoka ksiistikomi kii matai’sokinnaki. Istohkanainawa. Sikskiiks. Okakianistiiwa Miikiasto. Ksiisti komina ikototamapsi, ahsoto’matsipotoyi otsitapiimiks otsaakiatapiisi kii otainsii aisakiaiskskami otsihkowamiksi.

ONISTAHSIISOKASIM – KAINAIKOWAN

B: 1844

D: 1901

Onistahsiisokasim otsikimoka omah’ksitsiksiinaiks, no’tsimaoosaa otsinih’kasima, iikoh’tsaa’kowa osoo’sini, ainawai’nowasi, iiksokowatsipi otsiitapiimiks, niitap’its’sksiwa, mokakiwa, piksiiksiimaiksi otaispomoka.

 

KAKUSIKKUTCHIN – ASINAIKOWAN

B: 1839

D: December 20 1879

Ikinapitapiwa Ikaiyayi, niitapistawasi, asokaikiaki, mataispomyi ii’yinakiikowaiksi Ikahsitapi Ikaiyayi, aisokomatapipapanoyi amii makapsi, otaisoksotapiskakaiamaa aitapiyoyi, kiainmai itsiistapws’kaikimatsistotaki.

 

MATSII’IKITSTAKI  – KAINAIKOWAN

B: MARCH 1888

D: 1949

Isstitkao’motsakatoma iimahkanapi mohkinstsis ikistaani Iikakapootskinami niitapakootsapsi taka annihka napikowaiksi otsitaisinimia niistapisowapsi. Aisookawani otai’ikinaama “billy” otspomokai mahkitohkoyistapakotsapsisi kii mahkitsiiyakowahsi. Billy niitanihkatawa Siksinam, kiai makapatosi.